Vedtægter

 • §1.
  Selskabets navn, hjemsted og formål.
  1.1. Selskabets navn er ”Richard Wagner Selskabet, København”.
  1.2. Selskabets hjemsted er Region Hovedstaden.
  1.3. Selskabets formål er som medlem af ”Richard -Wagner-Verband-International e.V.” at fremme forståelsen og kendskabet til Richard Wagners værker og yde økonomisk støtte til den af Richard Wagner grundlagte ”Richard-Wagner-Stipendienstiftung”.
 • §2.
  Selskabets medlemmer.
  2.1. Som medlem kan optages enhver med interesse for Selskabets formål, og som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
  2.2. Medlemskabet ophører, hvis kontingentet for indeværende år ikke er indbetalt inden den 1. marts.
 • §3.
  Selskabets ledelse.
  3.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på fire til seks medlemmer, inklusive formanden.
  3.2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og den øvrige bestyrelse vælges for to år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
  3.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, kasserer og en eller flere sekretærer samt en webmaster m.fl.
  3.4. Bestyrelsen kan tilknytte kommitterede til bestyrelsen til løsning af helt eksakte opgaver.
  3.5. Bestyrelsen modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejdet.
  3.6. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
  3.7. Bestyrelsen holder møde i henhold til udsendt dagsorden og med rimeligt varsel, når formanden finder det ønskeligt eller to medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme, idet formandens – eller i hans fravær næstformandens – stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst halvdelen af dens medlemmer til stede. Ved formandens eventuelle forfald overtager næstformanden formandens funktioner. Der føres protokol over det på møderne besluttede.
  3.8. Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være enten formanden eller kassereren.
  3.9. Bestyrelsen sørger for, at Selskabets Nyhedsbreve samt anden relevant information udsendes løbende til Selskabets medlemmer via e-mail.
 • § 4.
  Generalforsamlinger.
  4.1. Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.
  4.2. Ordinær generalforsamling afholdes i Region Hovedstaden hvert år inden udgangen af april måned.
  Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel, via e-mail. Indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden. Indkaldelse til generalforsamling vil dog blive sendt til de medlemmer, om hvem bestyrelsen ved, at de ikke har e-mail.
  4.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning om det forløbne år.
  4. Godkendelse af årsregnskabet.
  5. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af årligt kontingent.
  6. Valg af formand
  7. Valg af den øvrige bestyrelse.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt.
  4.4. Forslag fra Selskabets medlemmer skal ske skriftligt eller via e-mail til Selskabets formand og være formanden i hænde senest den 1. marts. Eventuelle forslag skal meddeles medlemmerne samtidig med udsendelsen af den endelige dagsorden.
  4.5. Over generalforsamlingens forhandlinger føres referat, der udsendes til medlemmerne via e-mail. Referat af generalforsamling vil dog blive sendt med ordinær post til de medlemmer, om hvem bestyrelsen ved, at de har ikke har e-mail.
  4.6. Beslutninger på en generalforsamling, herunder vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, se dog § 7.
  4.7. Kun rettidigt betalt medlemskab giver stemme- og møderet til Selskabets generalforsamling. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hver fremmødt stemmeberettiget medlem kun udover sin egen stemme kan afgive en stemme med fuldmagt.
  4.8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes snarest muligt, efter at et flertal af bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af Selskabets medlemmer har afgivet skriftlig og begrundet begæring herom til bestyrelsen. På en ekstraordinær generalforsamling behandles kun de punkter, som har været årsag
  til indkaldelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og på samme måde som ordinære generalforsamlinger. Der gælder de samme afstemningsregler som ved en ordinær generalforsamling.
 • §5.
  Regnskab, revision og hæftelse.
  5.1. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.
  5.2. Selskabets regnskab revideres af en regnskabskyndig person blandt Selskabets medlemmer.
  5.3. Revisor vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år. Genvalg kan finde sted.
  5.4. Kassereren fører Selskabets løbende regnskab samt udarbejder årsregnskab, der i godkendt stand skal fremsendes til Selskabets revisor senest en måned før generalforsamlingens afholdelse.
  5.5. Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
 • § 6.
  Æresmedlemskab.
  6.1 En enig bestyrelse kan uddele æresmedlemskab af Selskabet til personer, der skønnes at have gjort et særligt fortjenstfuldt arbejde for at udbrede kendskab til Richard Wagner og hans værker, enten som udøvende Wagner-kunstner eller på anden måde.
 • § 7.
  Ændring af Selskabets formålsparagraf og beslutning om Selskabets opløsning.
  7.1 Ændring af § 1.3 vedrørende Selskabets formål og beslutning om Selskabets opløsning, herunder hvorledes der skal forholdes med Selskabets midler, kan kun foretages, såfremt et flertal af bestyrelsen indstiller dette, og mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt et forslag om ændring af Selskabets formålsparagraf eller vedrørende Selskabets opløsning ikke vedtages, kan der
  med 14 dages varsel indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.

Således vedtaget på det stiftende møde i København den 10. oktober 1994, og med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 14. april 2002, den 20. april 2004, den 4. april 2006, den 16. april 2008, 18. april 2012 og 19. april 2018.